Home + Organisatie

Over Nieuw Land

Missie

De missie van Nieuw Land is in de ruimste zin actief en attractief informeren van een breed scala van doelgroepen over het cultureel erfgoed van Flevoland en het Zuiderzeeproject in al zijn aspecten, passend in de Nederlandse traditie van inpoldering, winning van nieuw land, ontwikkeling en inrichting van een maatschappij.

Visie

Nieuw Land wil bezoekers actief verleiden om met andere ogen naar Flevoland te kijken.

Management

H. (Hans) Maris, Directeur
mw. drs. W.H.J. (Wil) van der Most: Hoofd Afdeling Onderzoek en Collecties / plv. Directeur

Secretariaat T 0320 - 225950, E secretariaat@nieuwlanderfgoed.nl

Bestuur

dhr. M.A. Rijsberman (Provincie Flevoland, voorzitter)
mw. drs. I.M.M.G. Gerrits (OC&W)
mw. J.W. Sparreboom-van der Spoel (gemeenten + waterschap)
dhr. B. Spelbos (Stichting Nieuw Land)
dhr. M.C.B. Schonenberg (Stichting Nieuw Land, penningmeester)
dhr. J.W.A. van den Berg (Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland)

Het bestuur van Erfgoedcentrum Nieuw Land komt een aantal keren per jaar bij elkaar, deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken van de vergaderingen opvragen via ons secretariaat.

Medewerkers

Hier vindt u de lijst van medewerkers met hun contactgegevens.

Erfgoedcentrum Nieuw Land (Nieuw Land) is een Openbaar Lichaam volgens de Gemeenschappelijke Regeling. Partners van Nieuw Land zijn:

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • Provincie Flevoland
 • Stichting Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders
 • Stichting Nieuw Land
 • Gemeente Dronten
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Urk
 • Gemeente Zeewolde
 • Waterschap Zuiderzeeland

Jaarverslag

Download de Jaarrekening 2016 in pdf-formaat (1 mb).

Download het Jaarverslag 2015 in pdf-formaat (6 mb).

Download het Jaarverslag 2014 in pdf-formaat (6 mb).

Download het Jaarverslag 2013 in pdf-formaat (13 mb).

Download het Jaarverslag 2012 in pdf-formaat (2 mb).

Download het Jaarverslag 2011 in pdf-formaat (6 mb).

Subsidiegevers

De Europese Unie cofinancierde de bouw en inrichting van Nieuw Land in 2005. Ook Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied steunde de bouw van Nieuw Land. Een aantal presentaties en projecten werden tot stand gebracht met steun van VSBfonds, Bouwfonds Cultuurfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland. Metamorfoze, een initiatief van OC&W, conserveert de oudste collecties van Nieuw Land.

Provinciaal museumconsulent Flevoland

Museumconsulent 1Nieuw Land heeft in de provincie Flevoland de taak op zich genomen om musea te ondersteunen met als doel kwaliteitsverbetering en vergroting van het publieksbereik. Als uitvoerder van die taak is eind 2008 conservator André Geurts (foto) aangezocht. Hij onderhoudt als Provinciaal museumconsulent Flevoland contact met alle Flevolandse instellingen die collectie beheren en/of presenteren. Hij geeft - veelal op verzoek - adviezen over onderwerpen als collectie- en informatiebeheer, publiek en presentatie, PR en marketing, bedrijfsvoering, gebouwbeheer, personeel en organisatie, en het Museumregister Nederland.
André Geurts is bestuurslid van de Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM), de nationale netwerkorganisatie van museumadviseurs. Deze stichting werkt samen met de Vlaamse museumconsulenten en met FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het LCM heeft een website die is ingericht als een veelzijdige vraagbaak voor alle terreinen van de museumpraktijk: www.museumconsulenten.nl. Feitelijk kan deze website worden beschouwd als een virtuele museumconsulent.
Contactgegevens André Geurts: a.geurts@nieuwlanderfgoed.nl /  0320-225946 (b.g.g. 0320-225900)

 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

ProvinciaalDepotNieuw Land is het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland. Deze collectie van ruim 1000 vondstendozen en een verzameling onverpakte voorwerpen bestrijkt de periode van de Vroege Steentijd tot aan de Tweede Wereldoorlog.
Een deel van de collectie bestaat uit losse vondsten die tijdens de ontginning van Flevoland zijn gevonden en vondsten die door landbouwers, amateur-archeologen en particulieren in de loop der jaren zijn verzameld en aan het depot zijn afgestaan. Een ander deel is het resultaat van de talrijke archeologisch onderzoeken die in Flevoland zijn verricht.
Behalve de archeologische vondsten wordt in het depot ook de bijbehorende documentatie bewaard zoals rapporten, tekeningen en foto's van opgravingen. Tevens is in het depot een uitgebreide verzameling bodemkundige kaarten aanwezig. Archeologisch Medewerker Dick Velthuizen (foto) beheert het depot.
Contactgegevens Dick Velthuizen: d.velthuizen@nieuwlanderfgoed.nl / 0320-225939 (b.g.g. 0320-225900)

 

Geregistreerd Museum

Logo MuseumregistratieNieuw Land is sinds 2008 een geregistreerd museum. Het doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van Nederlandse musea, en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed. De onderlinge samenwerking en het bruikleenverkeer worden gestimuleerd en de museumregistratie staat garant voor een verantwoordelijke wijze van handelen wanneer particulieren iets willen schenken, legateren of in bruikleen geven.

Bezoekers mogen verwachten dat geregistreerde musea beschikken over een aantal basisvoorzieningen voor het publiek. Het bestuur van Stichting Het Nederlands Museumregister is met het geven van dit keurmerk van mening dat Nieuw Land zijn verantwoordelijkheid als beheerder van het cultureel erfgoed als serieuze taak op zich neemt.

 

 

Vereniging van Science Centra

logo VSC lidmaatschap klNieuw Land is lid van de VSC. Dit "Netwerk van Wetenschapsmusea en Science Centra" is een belangenbehartiger die centra en musea in Nederland en Vlaanderen van zeer uiteenlopende signatuur, omvang en opzet vertegenwoordigt. Er zijn VSC leden met wel of geen museale collectie, centra met een eigen locatie of juist zonder eigen locatie (zoals de ontdekhoeken en clubs die gehuisvest zijn bij andere organisaties) of zelfs alleen virtuele organisaties.

De VSC wordt ondersteund door:

 • het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Het Fonds Ondersteuning Science Centra
 • De Sustaining Members: Totems, Bruns, NorthernLight, Perspekt Studio's en Heijmerink Wagemakers

Meer informatie over VSC kunt u hier downloaden . Kijk ook eens op de website: www.vsc-netwerk.nl.

Read reviews on TripAdvisor


Volgende: Batavialand