Home + Archief + Waterschrijvers

Waterschrijvers L

Laan, Kornelis ter

(roepnaam ook wel: Klaas; Slochteren 8 juli 1871 - Utrecht 6 mrt. 1963), onderwijzer, burgemeester, folklorist, lexicograaf. Was onderwijzer te Sappemeer, Appingedam, Dordrecht, Arnhem, Sluis en Delft. Was van 1901 tot 1937 lid van de TK voor de SDAP en de eerste socialistische burgemeester in Nederland, van Zaandam. Stelde een aantal woordenboeken en encyclopedieën samen w.o. Aardrijkskundig woordenboek van Nederland (1942; 2e dr., 1948; 3e dr., 1968) en de Groninger Encyclopedie (2 dln. in 1 band, 1954-1956). Ref.: BJ52, BJ64, BWN4, K. ter Laan Geschiedenis van Slochteren (1962), NGE, NGL, WID5-6, WP7, WWN63. (vdt349)
«

Lakeman, Seger

(ca. 1685- 1760), waterschapsambtenaar. Was secretaris van het hoogheemraadschap Drechterland. Schreef: Ontwerp van een onkostbaar en zeker middel, om de Westvriesche zeedijken , door 't afknagen van 't paalwerk zeer gevaarlijk geworden in 1733, te stellen buiten eenig gevaar van doorbrake (1733) en Dringende nootzake om aan alle de zeedijken, gelegen aan de Zuiderzee en 't IJe te maken nieuwe buitenwerken tot bescherminge van Holland en Westvriesland (1735). Ref.: BW. (vdt350)
«

Lambrechtsen, Nicolaas Cornelis

(Goes 16 nov. 1882 - Amsterdam 15 feb. 1918), ingenieur. Werkte, nadat hij in 1908 als civiel ingenieur was afgestudeerd aan de TH in Delft, bij RWS aan de bouw van de Middensluis in Terneuzen. Schreef: Het Kanaal van Gent naar Terneuzen (met A.R. van Loon; 1909).(vdt350a)
«

Lambrechtsen van Rittem, Constant Lodewijk Marius

(Middelburg 22 aug. 1854 - Den Haag 26 mei 1930), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, werkzaam bij de waterstaat als opzichter te Vlissingen, Hoek van Holland en bij de Rivierkaart onder Ramaer. Werd assistent bij de PS onder Henket en Steuerwald, daarna ingenieur bij de PWS van Zeeland, in 1895 directeur van PW in Amsterdam, in 1900 werkzaam bij een particuliere petroleummij. te Dordrecht en in 1914 naar NOI voor havenadviezen. Was regeringscommissaris voor oprichting van de Hoogovens in IJmuiden. Schreef o.m. Stad- en havenuitbreiding van Amsterdam in de laatste vijftig jaren (1897). Ref.: ING 1930 n42 pA383-385, Ons Amsterdam 1950 p24. (vdt351)
«

Landmeter, Frederik

(roepnaam: Free; Schoonhoven 22 sep. 1897 - Zeist 4 juli 1976), leraar, fysisch geograaf. Volgde zijn opleiding voor het onderwijs te Gouda en behaalde de akte M.O. Aardrijkskunde in Utrecht. Was aanvankelijk onderwijzer in Soest, sinds 1926 leraar aardrijkskunde te Dordrecht en Rotterdam en van 1929 tot 1962 te Leiden. Was een toegewijd onderzoeker van het Nederlandse water- en polderlandschap en een productief schrijver; herzag ook enkele leerboeken over aardrijkskunde. Schreef o.m. De Brabantsche Biesbosch en de afsluitingsplannen (1938), Stad en land onder de zeespiegel (1953) en Het Hollands-Utrechtse polderland bezuiden het IJ en de aangrenzende duinstreek (in HGN dl. 4; 1954). Bewerkte en gaf uit, met A.C.W. Korevaar, het proefschrift van T. Vink De Lekstreek onder de titel De rivierstreek (1954). (vdt352)
«

Langeraar, Wijnand

(Amsterdam 2 nov. 1915 - Eindhoven 16 feb. 2002), marine-officier, oceanograaf, ingenieur, hoogleraar. Nam, na in 1936 te zijn afgestudeerd aan het KIM in Den Helder, deel aan de Snellius-expeditie in de wateren van NOI. Doorliep bij de Kon. Marine alle rangen t/m die van schout-bij-nacht. Studeerde in 1953 af als geodetisch ingenieur aan de TH in Delft. Was tot 1972 werkzaam als Chef Hydrografie van de Kon. Ned. Marine en van 1974 tot 1980 als buitengewoon hoogleraar in de scheepvaartkunde aan de TH in Delft. Overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Schreef, naast internationale publicaties over oceanografie, o.m. Luctor et Emergo (inaugurele rede; 1974) en Mens en Zee (1968). (vdt353)
«

Langeveld, Leonardus Adrianus

(Hardinxveld 18 jan. 1857 - Den Haag 24 okt. 1934), notaris, waterschapsambtenaar. Werkte sinds 1890 als notaris te Gorinchem, sinds 1892 te Sliedrecht. Was daarnaast secretaris-penningmeester van de waterschappen De Overwaard, Vijfheerenlanden en Arkel beneden de Zouwe. Zijn belangrijkste publicaties zijn: Het ontstaan en de eerste wettelijke regeling van het waterschap De Overwaard (1887), Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe (met C.A. Verheij; 1893) en Land- en waterwegen der Romeinen - voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling; historisch-geografische schets (1930). (vdt354)
«

Lankelma, Jacobus Volkert

Bio354aTitelblad: Een woord aan allen die belang stellen in de beide ontwerpen van het Amsterdamsche Noordzee-kanaal in de droogmaking van de Zuiderzee en in een Kanaal door de Geldersche Vallei / J.V. Lankelma. - Amsterdam : J.G. Lankelma, 1868.

(Amsterdam 28 feb. 1825 - Purmerend 2 mrt. 1909), architect, tegelfabrikant en steenkoper. Schreef onder meer: Een woord aan allen die belangstellen in de beide ontwerpen van het Amsterdamsche Noordzeekanaal en de droogmaking van de Zuiderzee en in een kanaal door de Geldersche Vallei (1868). (vdt354a)
«Last, Josephus Carel Franciscus

Titelpagina: Leeghwater maalt de meren leeg

Titelpagina: Leeghwater maalt de meren leeg / Jef Last. - Amsterdam: ARBO, 1942

(roepnaam: Jef; Den Haag 2 mei 1898 - Laren 15 feb. 1972), dichter, schrijver. Studeerde Chinese letteren in Leiden en promoveerde in 1957 daarin te Hamburg na in verschillende werelddelen een zwervend bestaan geleid te hebben. Schreef gedichten en romans met een uitgesproken sociale strekking, zoals het zakelijk geschreven Zuiderzee (1934). Hierin beschrijft hij het leven van de werkers aan de Afsluitdijk, maar neemt ook stelling tégen verdere inpoldering! Verder: Leeghwater maalt de meren leeg (1942). Zie ook: E.J.A.M. Hoornik. Ref.: BJ73, EW, HSE, LML, LNA, LNL, PVL, WID5-6, WP7-9, WWN63. (vdt355)
«Lauwerier, Hendrik Adolf

(roepnaam: Hans; Rotterdam 15 nov. 1923 - Amsterdam 21 nov. 1997), wiskundige, hoogleraar. Studeerde in Leiden en Delft alwaar hij in 1948 promoveerde. Was in dienst van Shell, daarna van het Mathematisch Centrum te Amsterdam. Werkte hier als lid van de Deltacommissie aan numerieke modellen voor stormvloedvoorspelling op de Noordzee: De wiskundige behandeling van de invloed van windvelden op de waterstanden in de Noordzee (met D. van Dantzig; 1961). Was hoogleraar aan de UvA en één van de hoofdredacteuren van de achtste druk van de Grote WP Encyclopedie. Ref.: BJ98, WWN1. (vdt356)
«

Lebret, Thomas

(roepnaam: Tom; Teteringen 10 sep. 1918 - Middelburg 19 juni 1982), jurist, natuurkenner. Werkte na zijn studie rechten in Leiden als griffier, sinds 1947 als officier van justitie te Middelburg. Was daarnaast een groot kenner van waterwild (vooral van ganzen) en jacht; heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het natuurbehoud in Zeeland. Ontving in 1969 de Heimans en Thijsse Prijs en in 1980 de Gouden Lepelaar. Schreef vele artikelen en boeken w.o. Achter de schermen (met G.D. van der Heide; 1944) over eendenkooien in Nederland en De Biesbosch, land van het levende water (met P.C. Heyligers, C.J. Verhey en I.S. Zonneveld; 1962). Ref: IBV, NP 1952. (vdt357)
«

Lee, Nicolaas Johannes van der

(Oudewater 18 feb. 1808 - Zwolle 16 dec. 1878), ingenieur. Werkte, na zijn opleiding aan de artillerie- en genieschool in Delft, onder J.A. Beijerinck aan de droogmaking van de Zuidplas. Schreef in de tijd dat hij in Groningen een stoomvaartbedrijf had: De verbetering van het Reitdiep of de Hunze voor de groote scheepvaart (1855). Was als hoofdingenieur in Overijssel belast met de verbetering van de bevaarbaarheid van de IJssel tot in de Zuiderzee en de verlenging van de leidammen van het Keteldiep. Ref.: JCBG, NBW2. (vdt358)
«

Leeghwater, Jan Adriaensz.

J.A. Leeghwater

Leeghwater, Jan Adriaensz.

(De Rijp 1575 - Amsterdam 1650), waterbouwkundige. Verkreeg in 1605 octrooi voor de 'waterconste', een duikerklok waarmee werkzaamheden onder water verricht konden worden. Als opzichter en molenmaker werkte hij mee aan de droogmaking van de Beemster (1612), Purmer (1622), Wormer (1626), Schermer (1635) en andere meren. Grote bekendheid verwierf hij met het Haarlemmer-meerboeck (1641; vele herdrukken), een pleidooi voor droogmaking. Zijn naam is gegeven aan het gemaal in de Haarlemmermeer bij De Kaag. Ref.: AWN3, GTW, D. de Herder e.a. Jan Adriaensz Leeghwater, idealist en molenmaker (1975), JCBG, J.C.F. Last Leeghwater maalt de meren leeg (1942), J. Mens Waterland (1943), NBW6, NGL, OTAR 1976 n1 p12-13, PT 1983 n11, J.G. de Roever Jan Adriaanszoon Leeghwater; het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouwkundige (1944), SGN, TWG 1992 n2 p70-75, TWG 1993 n2 p66, TWG 2003 n1 p1-10, WP7. (vdt359)
«Leemans, Wilhelmus François

W.F. Leemans

Leemans, Wilhelmus François

(Leiden 13 sep. 1841 - Den Haag 29 nov. 1929), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, bij RWS in Steenenhoek, Den Bosch en Kampen. Zijn voorstel tot afsluiting van de Zuiderzee werd in 1877 wetsontwerp. Leidde de verruimingswerkzaamheden van de Rotterdamse Waterweg; schreef: De Nieuwe Waterweg langs Rotterdam naar zee (1897). Bij pensionering was hij HIG van de waterstaat. Was in de periode van 1892 tot 1913 voorzitter van de Zuiderzeevereniging, van 1892 tot 1903 driemaal voorzitter van het KIVI en lid van talrijke staatscommissies. Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van de Wieringermeer bij Den Oever. Ref.: AWN3, GGK, GPZ, ING 1929 n31 p419-420, NGL, WG, WND, WP7, WWN63, ZJI. (vdt360)
«

Leentvaar, Pieter

(Rotterdam 8 mrt. 1918 - Bilthoven 22 okt. 2007), hydrobioloog. Werkte, na voltooiing van zijn studie biologie aan de Universiteit van Utrecht, bij de Amsterdamsche Waterleiding Maatschappij in Loenen aan de Vecht. Trad in 1957 in dienst van het toen pas opgerichte RIVON in Bilthoven als hoofd van de afdeling Hydrobiologie. Verrichtte ecologisch onderzoek aan het Brokopondomeer in Suriname en andere stuwmeren. Schreef in de periode 1957-1998 vele artikelen, rapporten en boeken waaronder: De Zuidelijke Vechtplassen; flora en fauna (1969) en Onderwater in Nederland (1988). (vdt360a)
«


Leeuw, Johan Carel de

Artikel: De ontworpen Wieringermeerpolder...

Artikel: De ontworpen Wieringermeerpolder: eene schets / door J.C. de Leeuw. - TIJD In: Eigen Haard GEG: (1879). - p. 304-306

(Houtrijk en Polanen 10 juni 1816 - Anna Paulowna 13 sep. 1880), dijkgraaf, burgemeester. Volgde zijn vader op als opzichter bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Was sinds 1847 dijkgraaf van de Anna Paulownapolder en sinds 1870 burgemeester van Anna Paulowna. Richtte, met W.F.A. Beijerinck, in 1875 een ingenieursbureau op voor stoombemaling van polders. Schreef o.m. Korte beschouwing van den toestand des Anna Paulownapolders in Maart 1851 (1851), Bemaling der middel- en binnendijksche buitenveldersche polders (met W.F.A. Beijerinck; 1875) en De ontworpen Wieringermeerpolder (1879). Ref.: RA Noord-Holland Familiearchief De Leeuw inv. n2. (vdt361)
«Leeuwen, Jacob van

Titelblad van: Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland

Titelblad van: Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland: voorgevallen in Sprokkelmaand MDCCXXV met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest / J. van Leeuwen. - Leeuwarden : G.T.N. Suringar, 1826

(Nieuwkoop 29 apr. 1787 - Leeuwarden 12 juli 1857), griffier, bibliothecaris. Autodidact, begonnen als onderwijzer te Olterterp, was later griffier, archivaris van de provincie Friesland en de eerste bibliothecaris van de provinciale bibliotheek in Leeuwarden. Had veel belangstelling voor de Friese taal, letterkunde en geschiedenis en schreef o.m. Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in Vriesland voorgevallen in Sprokkelmaand 1825 (1826). Ref.: EF, NBW4. (vdt362)
«Leeuwen, Jan Jacobus van

(Eindhoven 13 mrt. 1877 - Middelburg 9 mrt. 1944), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, sinds 1904 werkzaam bij RWS in Sas van Gent en vanaf 1908 bij PW van Zeeland in Terneuzen en Goes, laatstelijk als hoofdingenieur. Overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk tijdens een dienstreis. Schreef o.m. De Zeeuwsche zeedijken (1930) en Enige opmerkingen over de Zeeuwsche zeeweringen (1938). Ref.: M.P. de Bruin Waken en bewaren, honderd jaar PW Zeeland (1981), ING 1945 pA124, PZC 1944 11 mrt. (vdt363)
«

Leijé, Piet van der

(Vlissingen 15 mrt. 1928 - Vlissingen 20 juli 2007), waterbouwkundige. Werkte, na zijn opleiding aan het Zeeuwsch Technisch Instituut in Goes, van 1948 tot zijn pensionering bij de directie Zeeland van RWS, eerst bij de Adviesdienst, sinds 1950 bij het arrondissement Vlissingen. Schreef van 1972 tot 1996 een aantal artikelen in onder meer Zeeuws Tijdschrift en OTAR waaronder: Verbetering veerverbinding Kruiningen-Perkpolder (1972), De Braakmanhaven (1977) en Verbetering Kanaal Terneuzen-Gent (1987).(vdt363a)
«

Leijer, Philip Hendrik

(Den Helder 20 mrt. 1823 - Den Helder 20 feb. 1904), rijksambtenaar. Was aanvankelijk, met standplaats Purmerend, werkzaam als opzichter van de waterstaat, later als rijkshavenmeester in Den Helder. Schreef: Korte beschrijving van de droogmakerij van den Assendelver Veenpolder (1851).(vdt363b)
«

Lely, Cornelis

Cornelis Lely

Lely, Cornelis

(Amsterdam 23 sept. 1854 - Den Haag 22 jan. 1929), ingenieur, minister. Was na zijn studie aan de PS te Delft werkzaam bij de aanleg van spoorlijnen en bij RWS. Werd in 1886 benoemd tot ingenieur bij de Zuiderzeevereniging en volgde in 1887 J. van der Toorn op als hoofd van het technisch bureau. Leidde het onderzoek naar de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee en maakte als minister van Waterstaat de plannen hiervoor tot wet. Schreef o.m. Onderzoek omtrent de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee (8 dln., 1887-1891). Was Minister van Waterstaat in de jaren 1891-1894, 1897-1901 en 1913-1918. In 1907 werd hem door de THD een eredoctoraat verleend. Was tot 1929 voorzitter van de in 1919 ingestelde Zuiderzeeraad, opgevolgd door H. Colijn. Verwierf in 1922 het erelidmaatschap van het KIVI, waarvan hij van 1928 tot 1929 voorzitter was. Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van de Wieringermeer bij Medemblik. Zijn standbeeld prijkt aan de Afsluitdijk bij Den Oever en in het centrum van het naar hem genoemde Lelystad. Ref.: BWN1, ED, GN, GPZ, GTW, HLR, HNJ, ING 1929 n4 pA21-24, K. Jansma Lely, bedwinger der Zuiderzee (1948), NGL, WG, WP7, WT, ZJI, ZZP. (vdt364)
«Lely, Cornelis Willem

(tweede zoon van Cornelis Lely; roepnaam: Wim; Deventer 9 juni 1885 - Aintree bij Liverpool 8 apr. 1932), ingenieur. Studeerde waterbouwkunde en promoveerde aan de TH te Delft op De invloed van de Zuiderzee op de stormvloedstanden langs de Friesche kust (1921). Was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Werkte aan verschillende waterstaatswerken en ontwierp de plannen voor de Maaskanalisatie: Rapport betreffende de verbetering van de Maas voor groote afvoeren (1926). Werd in Engeland bij verrassing door een sneltrein overreden. Zijn werk aan de kanalisatie van de Maas werd voortgezet door J.W. de Vries. Ref.: AWN3, GWG, ING 1932 n25 pA221-A224, TWG 1996 p5, TWG 2002 n2 p39-46, WG, WP7, ZJI. (vdt365)
«

Lely, Jan

Nota van J. Lely

Eerste pagina van: Nota betreffende de oprichting van eene naamloze vennootschap voor het aannemen en uitvoeren van groote waterbouwkundige werken / J. Lely en S. ten Bokkel Huinink. - Amsterdam: de Bussy, 1917

(oudste zoon van Cornelis Lely; Leiden 20 juni 1883 - Nootdorp 20 mrt. 1945), ingenieur. Werkte, na zijn opleiding aan de TH te Delft, bij RWS in verschillende functies. Schreef enkele artikelen in De Ingenieur. Volgde in 1918 I.A. Lindo op als directeur van GW van Den Haag. In 1930 volgde hij J.A. Ringers op als directeur en hoofduitvoerder van de MUZ. Hij kwam bij een bombardement om het leven. Ref.: HNJ, ING 1945 pA130, WG, WP7, ZJI. (vdt366)
«Lennep, Jacob van

Jacob van Lennep

van Lennep, Jacob

(Amsterdam 24 mrt. 1802 - Oosterbeek 25 aug. 1868), advocaat, schrijver, dichter. Werd, na zijn studie rechten te Leiden, rijksadvocaat te Amsterdam. Gold als baanbreker voor de plannen tot aanleg van een duinwaterleiding naar Amsterdam, die in 1853 gerealiseerd werden. Van zijn letterkundig werk zijn de historische romans het belangrijkst. M.E. Kluit gaf het dagboek uit van de voettochten die hij in 1823 maakte met zijn vriend Dirk van Hogendorp: Nederland in den goeden ouden tijd (1942). Ref.: CPE, HLR, H2O 2003 n17 p13, Ons Amsterdam 1962 n7 p204, HSE, LNA, LNL, NBW1, PIR, WP7. (vdt367)
«

Lensen, Leonard Willem

(roepnaam: Leo; Zutphen 26 nov. 1929 - Arnhem 17 okt. 1997), leraar. Had als leraar geschiedenis in Zutphen een uitgesproken belangstelling voor de ontstaansgeschiedenis van zijn geboortestad en omgeving. Schreef daarover sinds 1980 artikelen in het tijdschrift Oud-Zutphen en andere regionale tijdschriften. Samen met de journalist W.H. Heitling schreef hij een aantal boeken zoals: Vijftig eeuwen volk langs de IJssel (1980), Portret van de IJssel (1981) en De Twenthekanalen; succes van een mislukking (1984). (vdt367a)
«

Lidth de Jeude, Jhr. Otto Cornelis Adriaan van

Eerste pagina van artikel: Het Koninklik Instituut van Ingenieurs 1847-1947

Eerste pagina van artikel: Het Koninklik Instituut van Ingenieurs 1847-1947 / O.C.A. van Lidth de Jeude. - TIT In: Koninklijk Instituut van Ingenieurs: jubileum 1847-1947 / voorwoord H. Sangster ; O.C.A. van Lidth de Jeude, H. Korving, D. Dresden ... [et al.]. - [S.l: s.n, 1947]. - p. 3-6

(Tiel 7 juli 1881 - Den Haag 1 feb. 1952), ingenieur, minister. Werkte na zijn studie aan de PS te Delft bij RWS, met onderbrekingen voor havenstudies in Curaçao en China. Sinds 1919 technisch directeur van de Ned. Mij. voor Havenwerken te Amsterdam. Was daarnaast actief in de politiek: gemeenteraad, PS, TK en van 1935 tot 1937 minister van Waterstaat. Was van 1938 tot 1941 voorzitter van het KIVI, van 1939 tot 1940 van de Zuiderzeeraad en van 1938 tot 1952 erevoorzitter van de Vereniging "Eendracht maakt macht". Schreef o.m. De kanaalverbinding Amsterdam - Bovenrijn (1929). Zie ook: G.H. van den Broek. Ref.: BJ53, BWN1, ING 1952 n6 pA45-A47, PKN, WID5, WT. (vdt368)
«Liernur, Hermann Carl Anton

Hermann Liernur

Liernur, Hermann Carl Anton

(zichzelf noemende Charles T.; Haarlem 12 mei 1828 - Berlijn 12 feb. 1893), ingenieur (autodidact). Begon als 15-jarige als onderopzichter bij de bouw van de uitwateringssluizen te Katwijk en vervolgens bij de inpoldering van de Anna Paulownapolder. Emigreerde in 1848 naar de V.S. als landmeter en was betrokken bij de aanleg van spoorwegen en speelde een roemruchte rol tijdens de afscheidingsoorlog in 1861. Werkte na zijn terugkeer in 1865 korte tijd in Londen als redacteur van het tijdschrift Engineer. Ontwikkelde een naar hem genoemd rioleringsstelsel met gescheiden afvoer van faecaliën, dat in 1872 voor het eerst werd toegepast in Leiden. Schreef o.m. Ontwerp rioolstelsel voor 's-Gravenhage (1867). Ref.: GTN, NBW6. (vdt369)
«Ligterink, Gerhardus Hendrikus

(ook: Gerhard Hendrik; Aalten 12 aug. 1901 - Lochem 11 dec. 1980), leraar, schrijver. Was onderwijzer in Sibculo, schoolhoofd in Zuidbarge en van 1950 tot 1966 leraar aan de Land- en Tuinbouwschool in Oldekerk. Sinds 1954 schrijver van artikelen, streekromans en boeken over uiteenlopende onderwerpen waaronder: Tussen Hunze en Lauwers; kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier (1967). (vdt369a)
«

Linde, Quinten Marinus van de

(Wemeldinge 25 juli 1887 - Den Bosch 26 nov. 1963), waterbouwkundige. Na een verblijf van enkele jaren in NOI, kwam hij in dienst van RWS, eerst in Velsen, van 1928 tot 1939 in Roermond, daarna in Den Bosch als technisch hoofdambtenaar. Schreef in de periode van 1938 tot 1957 een aantal tijdschriftartikelen waaronder: Evenwichtsverstoringen langs de Zeeuwsche stroomen (1938), De voormalige waterstaatkundige toestand van de landen langs de Maas in Noord-Brabant (1950), Het kanaal Antwerpen-Moerdijk (1955) en De opkomst van het polderland van westelijk Noord-Brabant (1957). (vdt369b)
«

Linden, Hendrik van der

(Alphen aan den Rijn 14 feb. 1922 - Velp 27 mrt. 2012), jurist, waterstaatshistoricus, hoogleraar. Studeerde rechten aan de RU in Utrecht en promoveerde daar op: De Cope; bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (1955). Was secretaris-rentmeester van het Hoogheemraadschap van Rijnland en voorzitter van het Grootwaterschap Woerden. Van 1971-1987 was hij hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de VU in Amsterdam. Was in 1990 mede-oprichter en eerste voorzitter van de Vereniging van Waterstaatsgeschiedenis. Schreef vele artikelen over de rechtskundige aspecten van de ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van de lagere gedeelten van Zuidholland en Utrecht. Ref.: TWG 2013.(vdt369c)
«

Linden van den Heuvell, Abraham van

(Vlaardingen 22 mrt. 1875 - Oegstgeest 2 sep. 1965; begraven op Nieuw Eyk en Duinen te Den Haag), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, werkzaam bij de waterstaat in Overijssel. Sinds 1907 in dienst van de PWS van Overijssel, van 1912 tot 1935 als hoofdingenieur. Hij schreef o.m. De ontwateringswerken in Overijssel (1933) en Grepen uit de in deze eeuw op landbouwkundig gebied tot stand gebrachte waterstaatswerken in Overijssel (1939). Ref.: HM 2001 n3 p81, ING 1965 pA650, Schets van een eeuw PW in Overijssel (1982). (vdt370)
«

Lindo, Isaäc Anne

(roepnaam: Jack; Arnhem 20 sep. 1848 - Den Haag 2 dec. 1941), genie-officier, ingenieur. Vertrok in 1872, na zijn opleiding aan de MA te Breda, als assistent van C.J. van Doorn voor waterstaatswerk naar Japan. Was van 1886 tot 1890 directeur van GW te Arnhem, daarna tot 1918 directeur van GW in Den Haag, opgevolgd door J. Lely. Hij was de nestor van het KIVI: lid van de raad van toezicht en 70 jaar persoonlijk lid. Van zijn publicaties noemen we: De zeeweringmuur langs het strand te Scheveningen (1897) en De visschershaven te Scheveningen (1902). Ref.: ING 1945 pA130 en p483, JS. (vdt371)
«

Lingsma, Jelmer Sijtze

LingsmaCover van de Gids voor de Deltawerken

(Beetsterzwaag 13 juli 1915 - Schagerbrug 5 feb. 2012), voorlichter. Heeft van 1932 tot 1939 in verschillende functies gewerkt bij de gemeenten Opsterland en Heerde en bij een architectenbureau in Heerenveen. Sindsdien was hij in dienst van RWS, eerst als opzichter bij het arrondissement Friesland en van 1945 tot 1957 bij de directie Benedenrivieren in Den Haag als chef tekenkamer. Van 1957-1974 was hij werkzaam als voorlichter bij de afdeling Documentatie en Informatie van de Deltadienst in Den Haag, de laatste jaren als opvolger van W. Metzelaar. Publiceerde in het tijdschrift Land en Water, schreef Perspectief der Deltawerken (Koppermaandag 1966) en Van terp tot Gouden Delta (1970), maar kreeg vooral bekendheid door zijn Gids voor de Deltawerken (1962) die in verschillende talen verscheen, meerdere herdrukken beleefde en waarnaar nog regelmatig wordt verwezen. (vdt371a)
«

 

Linse, Hendrik

Plan Linse

Inpolderingen in het IJsselmeer. Plan Linse, 1883

(Amsterdam 18 mrt. 1825 - Oosterbeek 5 sep. 1905), ingenieur. Werkte na zijn studie aan de PS te Delft bij de waterstaat onder J.A. Beijerinck bij de bouw van het stoomgemaal Cruquius in de Haarlemmermeer. Werkte daarna te Hoorn, Dordrecht, Utrecht, Den Haag en Oosterbeek. Schreef o.m. Landaanwinning in de Zuiderzee (1890). Ref.: ING 1905 bijl. p10, NBW4. (vdt372)
«

Linthorst Homan, Henri Peter

Bio373aArtikel van de hand van H.P. Linthorst Homan. In: Land+water. - GEG (1959) (november). - p. 177-178.

(roepnaam: Harry; Assen 29 mei 1905 - Wapenveld 3 feb. 1989; begraven in Havelte), politicus. Studeerde van 1924-1929 rechten aan de RUL en werkte daarna als advocaat. Was van 1934-1943 werkzaam als jurist voor Philips in Eindhoven en tot 1945 voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen. Van 1945 tot 1970 was hij CdK in de provincie Friesland. Schreef over bestuurlijke, economische en sociologische onderwerpen en werkte mee aan zijn jubileumuitgave Friesland 1945-1970 (onder redactie van J.J. Spahr van der Hoek; 1970). Ref.: WWN1. (vdt372a)
«


Linthorst Homan, Johannes

(Assen 17 feb. 1903 - Rome 6 nov. 1986), bestuurder, politicus. Was, na zijn studie rechten in Leiden, werkzaam als advocaat in Assen. Werd in 1932 burgemeester van Vledder en in 1937 Commissaris der Koningin in Groningen. Promoveerde in 1934 te Leiden. Was in 1940 mede-oprichter van de Nederlandse Unie, een alternatief voor de NSB. Schreef het boek Geschiedenis van Drenthe (1947). Zie ook: P.W.J. van den Berg, H. Smeenge. Ref.: BJ52, BJ87, BWN3, GE, NGL, PKN, WID5-6, WWN63. (vdt373)
«

Lintum, Christiaan te

(roepnaam: Cris; Winterswijk 10 apr. 1863 - Den Haag 15 feb. 1930), historicus, leraar, publicist. Promoveerde in 1896 te Leipzig op de geschiedenis van de Haarlemse schutterij. Was vele jaren leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan een HBS in Rotterdam en privaatdocent aan de RU in Utrecht. Publiceerde vele artikelen over economische en historische geografie zoals Kanalen in Nederland vanuit internationaal standpunt gezien (1919) en het standaardwerk Rotterdam in de loop der eeuwen (4 dln.; 1906-1909). (vdt373a)
«

Lodder, Gerard Christiaan

(Rhenen 25 nov. 1891 - Wageningen 6 sep. 1979), waterbouwkundige. Was, gedurende een groot deel van zijn loopbaan bij RWS, betrokken bij de aanleg van de Twentekanalen, de laatste jaren als technisch hoofdambtenaar. Hij schreef: De Twente-kanalen (1935 en 1966), Rijn en Maas; uitgevoerde werken sinds 1870 (1970) en De geschiedenis van het net van scheepvaartkanalen in Nederland (1977). (vdt373b)
«

Loeff, Jan

(Epe 9 mei 1895 - Veere 7 juli 1981), scheepsbouwkundig ingenieur. Ontwikkelde zich, na in 1925 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot een internationaal-erkend deskundige op het gebied van de watersport. Was redacteur van de Waterkampioen en raadgevend directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Zette zich in voor het behoud van het waterlandschap, was voorstander van een open Oosterschelde en was in 1967 mede-oprichter en voorzitter van de Studiegroep Oosterschelde. Schreef o.m. De Vechtplassen, ook gezien in West-Nederlandsch verband (1939) en een bijdrage in Ooster Schelde Open (1974). Ref.: EZ. (vdt374)
«

Loeff, Jan Alouisius Lambertus Maria

(Den Bosch 27 jan. 1898 - Eindhoven 28 april 1987), jurist. Studeerde rechten aan de RU in Leiden en was zelfstandig advocaat en procureur in Rotterdam. Na de WO II was hij voorzitter van de Commissie voor de Perszuivering. Voorts was hij Deken van de Orde van Advocaten (1960-1966), curator van de RU in Leiden en lid van diverse commissies waaronder  het Comité Maritime International te Antwerpen. Van de door hem geschreven publicaties noemen we: Het Nederlands-Belgische waterwegenvraagstuk; een economische studie (1952). (vdt374a)
«

Löhnis, Frederik Bernard

(Rotterdam 24 jan. 1851 - Baden-Baden 7 aug. 1927), ingenieur, landbouwkundige. Studeerde aan de PS te Delft en aan het Landwirtschaftliche Institut te Halle. Werd als 25-jarige benoemd tot directeur van de Mij. van Weldadigheid te Frederiksoord. Was inspecteur van de landbouw, sinds 1906 curator van het KNMI, mede-oprichter, bestuurs- en redactielid van de Ned. Heidemij. Had een belangrijk aandeel in de plannen tot droogmaking van de Zuiderzee. Schreef o.m. De Zuiderzeepolders (1918) en Een belangrijk cultuurtechnisch werk: partiële bemaling van het waterschap Vollenhove (1921). Ref.: Eigen Haard 1916 p256, Hollandsche Revue 1908 p265, NP1925. (vdt375)
«

Looff, Daniël de

(roepnaam: Daan; Wissenkerke 12 juni 1924 - Vlissingen 28 juli 2012), waterbouwkundige. Trad in 1946 in dienst van RWS en was als technisch ambtenaar werkzaam bij de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging in Den Haag, sinds 1978 als technisch hoofdambtenaar bij de Studiedienst Vlissingen van de Directie Zeeland. Publiceerde voornamelijk over de bodemligging en het onderhoudsbaggerwerk van de Westerschelde, waaronder: Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul (met J. van Malde; 1976). (vdt375a)
«

Looman, Herman Johannes

(Amsterdam 10 feb. 1906 - Blaricum 19 nov. 2004), journalist, schrijver. Werkte van 1928 tot 1941 als sportverslaggever bij De Telegraaf, van 1946 tot 1976 als redacteur van Elseviers Weekblad en Sportief en tot 1986 als freelance schrijver. Schreef kinderboeken, de populaire serie Avonturen van Jimmy Brown, het boek Wij en het water (1957) en diverse actuele artikelen zoals Vijftig jaar Afsluitdijk, vijftig jaar veiligheid (1982). (vdt375b)
«

Loon, Arie Rijk van

(Dordrecht 23 juli 1870 - Den Haag 17 okt. 1959; begraven op Jaffa, Delft), ingenieur. Werkte, na te zijn afgestudeerd aan de PS in Delft, in verschillende rangen bij RWS. Was van 1916-1918 HID in de directie Noord-Brabant, tot 1921 in de directie Noord-Holland en tot 1930 IG van RWS. Schreef onder meer: Het Kanaal van Gent naar Terneuzen (1909). (vdt375c)
«

Loon, Everhardus van

E. van Loon

van Loon, Everhardus

(Appingedam 5 sep. 1826 - Groningen 17 okt. 1901), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in 1848 te Groningen. Vestigde zich als advocaat en kantonrechter te Appingedam en was lid van GS van Groningen. Was van 1871 tot 1895 griffier der Staten van Groningen. Zijn meest bekende publicatie is: Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen (5 stukken; 1898-1900). Zie ook: S. Sybenga. Ref.: Was getekend, de griffier der Staten (2001). (vdt376)
«Loosjes, Adriaan

(Blokzijl 5 juni 1883 - Deventer 7 mrt. 1949), cultuurhistoricus. Studeerde rechten en promoveerde in 1911 te Leiden. Voerde van 1912 tot 1928 de redactie van het weekblad Buiten waarin hij o.m. schreef: Het Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk (1916). Was sinds 1920 secretaris van de Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Schreef en redigeerde vele artikelen en verzorgde de tekst voor de zeer fraaie boekenserie Nederland in Beeld (19 dln., 1925-1936). Ref.: PKN, WID5. (vdt377)
«

Loosjes, Jakob

(Amsterdam 17 jan. 1874 - Bussum 17 okt. 1935), jurist, predikant, hoogleraar, historicus. Studeerde letteren en rechten in Amsterdam en promoveerde in 1901 op De algemeene waterschapsreglementen onderling vergeleken. Werkte twee jaar als adjunct-commies bij het Departement van Waterstaat en schreef in die tijd: Waterstaatswetgeving vóór 1813 (1903). Studeerde van 1904 tot 1909 theologie en stond daarna als doopsgezind predikant te Hollum, Tiel en Naarden-Bussum. Was van 1925 tot 1935 hoogleraar in de geschiedenis van de lutherse kerk te Amsterdam. Schreef vele korte biografieën. Ref.: BLP. (vdt378)
«

Lorentz, Hendrik Antoon

Prof.dr. H.A. Lorentz

Prof.dr. H.A. Lorentz, natuurkundige, voorzitter van de Staatscommissie Stormvloedstanden van 1918 tot 1926

(Arnhem 18 juli 1853 - Haarlem 4 febr. 1928), fysicus, hoogleraar. Studeerde wis- en natuurkunde en promoveerde te Leiden op de terugkaatsing en breking van licht. Werd in 1877 hoogleraar in de theoretische natuurkunde te Leiden. In 1902 werd hem, samen met P. Zeeman, de Nobelprijs voor natuurkunde toegekend en in 1918 een eredoctoraat door de TH te Delft. Was voorzitter van de Staatscommissie Zuiderzee en ontwikkelde zowel voor de getijbeweging als voor het stormvloedverschijnsel een effectieve berekeningsmethode: Verslag Staatscommissie Zuiderzee 1918-1926 (1926). In het park Sonsbeek in zijn geboorteplaats werd een standbeeld voor hem opgericht. Ref.: BWN1, HLR, ING 1928 n6 pA33-A34 en A42, C.G. Matser Ter gedachtenis aan H.A. Lorentz (1953), TWG 1996 p5, VSL, WND, WP7, WT, ZJI. (vdt379)
«Lorié, Jan

De overstroomingen in januari en februari 1916

Voorkant van boek: De overstroomingen in januari en februari 1916 : geologisch bekeken / J. Lorié. - [Leiden]: E.J. Brill, 1917. - Overdr. uit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. - GEG: 2e serie XXXIV (1917) 2,3

(Rotterdam 30 juni 1852 - Utrecht 5 jan. 1924), geoloog, hoogleraar. Studeerde te Delft, Utrecht, Leipzig en München en promoveerde in Utrecht. Was leraar in Apeldoorn en privaatdocent geologie en paleontologie in Utrecht. Ontving in 1912 een eredoctoraat van de TH te Delft en werd in 1923 erelid van het KNAG. Publiceerde veel in tijdschriften w.o. Het IJprobleem (1919), Middelzee en Westergoo (1922) en De drooglegging van Delfland (1923). Ref.: HJ, WP7. (vdt380)
«Louwes, Stephanus Louwe

(Ulrum 29 mrt. 1889 - Den Haag 26 januari 1953), ingenieur, bestuurder. Was, na in 1912 te zijn afgestudeerd aan de LHS te Wageningen, van 1913 tot 1917 directeur van de Rijkslandbouw Winterschool in Meppel en Rijkslandbouwconsulent voor Overijssel, daarna te Hengelo. Van 1919 tot 1936 was hij secretaris-penningmeester van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij. Ook bekleedde hij enkele bestuurlijke functies op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. In 1947 ontving hij een eredoctoraat van de LHS te Wageningen. Van zijn publicaties noemen we: De afwatering in Overijssel (1926). Ref.: PKN, WID5, WP7.  (vdt380a)
«

Lulofs, Johannes

J. Lulofs

Lulofs, Johannes

(Zutphen 5 aug. 1711 - Leiden 4 nov. 1768), wiskundige, waterbouwkundige, hoogleraar. Sinds 1742 hoogleraar in de wis- en sterrenkunde en sinds 1744 ook in de wijsbegeerte te Leiden. Was daarnaast een man van grote verdienste op het gebied van waterbouwkundige problemen en werd in 1754 als eerste benoemd tot IG van de Rivieren in Holland. Hij schreef o.m. Aanmerkingen over het rijzen der zee en het zinken der landen aan de Nederlandsche kusten (1755). Zie ook: M. Bolstra. Ref.: BW11, GTW, WND, WBV. (vdt381)
«Luteijn, David Izaak

(Cadzand 24 juni 1915 - Heerenveen 20 dec. 1961; gecremeerd te Dieren), landbouwkundig ingenieur. Was, na in 1939 te zijn afgestudeerd aan de LHS in Wageningen, van 1945 tot aan zijn dood directeur van de N.V. Ontginningsmij. Land van Vollenhove te Steenwijk. Schreef daarover enige rapporten en artikelen w.o. De inpoldering en ontginning van de uitgeveende gronden in het Waterschap Vollenhove (1942) en De veenontginning in het Land van Vollenhove (1954). Was als lid van PS en GS van Overijssel bij uitstek deskundig op het gebied van de planologie. Zie ook: J.T.P. Bijhouwer. Ref.: HM 2001 n3 p87, RHN p36. (vdt382)
«

Lycklama a Nijeholt, Jhr. Jan Anne

(Oldeboorn 3 dec. 1809 - Den Haag 19 apr. 1891), marine-officier, burgemeester, politicus. Was eerst marine-officier, vestigde zich daarna te Beetsterzwaag en wijdde zich aan de politiek. Was burgemeester van Opsterland en lid van PS. Specialiseerde zich in waterstaats- en landbouwzaken. Schreef o.m. Frieslands waterstaat en landbouw; beschouwingen over de rapporten en voorstellen tot verbetering van den stand van het boezemwater in de provincie Friesland (1871). Ref.: EF, NBW9. (vdt383)
«

Lynden van Hemmen, Frans Godert baron van

Vrije gedachten van een ingeland van Rijnland

Titelblad van boek: Vrije gedachten van een ingeland van Rijnland: over de verhandeling van droogmaking des Haarlemmermeers / F.G. van Lynden van Hemmen. - Leiden: D. du Mortier en Zoon, 1821

(Den Haag 16 feb. 1761 - Den Haag 18 apr. 1845), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in Utrecht. Begon zijn loopbaan als edelman aan het hof van stadhouder Willem V. Werd hoofdadministrateur der domeinen, president van de Hoge Raad van Adel, lid van de EK en curator van de hogeschool te Leiden. Schreef o.m. Verhandeling over de droogmaking van de Haarlemmermeer (1821). Naar hem is het gemaal genoemd aan de noordzijde van genoemde polder. Ref.: AWN3, NBW3, WBV. (vdt384)
«


Vorige: K Volgende: M