Home + Archief

Provinciaal Depot Bodemvondsten

In Nieuw Land bevindt zich het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland. Deze collectie van ruim 2500 vondstendozen en een verzameling onverpakte voorwerpen bestrijkt de periode van de Vroege Steentijd tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Een deel van de collectie bestaat uit losse vondsten die tijdens de ontginning van Flevoland zijn gevonden en vondsten die door landbouwers, amateur-archeologen en particulieren in de loop der jaren zijn verzameld en aan het depot zijn afgestaan. Een ander deel is het resultaat van de talrijke archeologisch onderzoeken die in Flevoland zijn verricht.

Behalve de archeologische vondsten wordt in het depot ook de bijbehorende documentatie bewaard zoals rapporten, tekeningen en foto's van opgravingen. Tevens is in het depot een uitgebreide verzameling bodemkundige kaarten aanwezig.

SwifterbantmanEen skelet van een volwassen man met een barnstenen hoofdtooi uit de Swifterbantcultuur, rond 4300 v. Chr., gevonden in de nabijheid van Swifterbant in Oostelijk Flevoland Trechterbeker

Een laat middeleeuwse Trechterbeker van Siegburgs aardewerk (steengoed) datering 1450-1525 AD. Onderzoek II Kuinder burcht. ( tweede Kuinder burcht)

Swifterbantcultuur

In het midden van de jaren '60 van de vorige eeuw werden bij het plaatsje Swifterbant, ten noordoosten van Lelystad, tijdens ontginningswerkzaamheden de restanten gevonden van een nederzetting uit het begin van de Nieuwe Steentijd (het Neolithicum): ongeveer 4300 voor Christus. De vondsten waren uniek. Onderzoekers konden dankzij de opgravingen een gedetailleerd beeld krijgen van de overgang van jagers/verzamelaarscultuur naar landbouwcultuur. De Swifterbantmensen waren waarschijnlijk half-nomaden die in het voorjaar naar de vruchtbare kustmoerassen trokken, die toen het westen van Nederland bedekten. Op oeverwallen bouwden ze nederzettingen en jachtkampen. Zij leefden niet alleen van jacht en visserij, maar ook verbouwden ze op kleine schaal graan. In later jaren zijn steeds meer aanwijzingen gevonden dat deze 'Swifterbantcultuur' kenmerkend was voor de levenswijze van mensen in het gehele westelijke kustgebied van wat tegenwoordig Noord- en Zuid-Holland is. In het depot van Nieuw Land zijn talloze bijzondere vondsten opgenomen, waaronder stoffelijke overschotten van negen 'Swifterbantmensen' en zelfs 4 volledig geborgen graven. Van één van de skeletten is gezicht en lichaam gereconstrueerd. Deze prachtige, levensechte reconstructie wordt in de vaste expositie Oer! geëxposeerd.

Kuinder burchten

In de Middeleeuwen (tussen de 12e en 15e eeuw) bouwden leenheren van de bisschop van Utrecht een versterking aan de monding van de riviertjes Kuinder en Linde, waarschijnlijk eerst een zogenoemd 'mottekasteel', later een ronde burcht. Door de steeds stijgende zeespiegel moest de burcht verder landinwaarts worden herbouwd; toen de Noordoostpolder droog viel, werden hier twee burchten gevonden. De Kuinder ridders trokken zich overigens steeds minder aan van het gezag van de bisschop. Ze maakten zich schuldig aan rooftochten in de omgeving en vielen - onder meer vanaf het eiland Schokland - de rijk beladen Hanzeschepen aan die vanaf de IJssel over de Zuiderzee naar de Baltische landen voeren. De burchten werden enkele keren belegerd, onder meer door de Hollandse graaf Willem III. De archeologische collectie van Nieuw Land bevat veel interessante voorwerpen die gevonden zijn bij opgravingen op en rond de plaats waar de Kuinder burchten stonden. Dankzij de vondsten en enkele geschreven bronnen is een tamelijk goed beeld te vormen van het leven en de activiteiten van de heren van Kuinre.

Kuinder Schans

Rond 1572 werd vlakbij het stadje Kuinre, op de plaats van de kerk, een schans aangelegd om het achterland te beschermen tegen invallen van Spaanse troepen. De opdracht hiertoe kwam van Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland (en een neef van Willem van Oranje). De schans was verscheidene keren het toneel van hevige gevechten en meermalen wisselde de schans van 'bewoner'. In de archeologische collectie vinden we veel bodemvondsten die getuigen van de strijd én van het leven in en om de schans.

Omroep Flevoland

Iedere zaterdagochtend houden conservator André Geurts of archeologisch medewerker Dick Velthuizen een geschiedenispraatje op Omroep Flevoland in het programma "Goedemorgen Flevoland". In het archief van de omroep vindt u deze leuke, bijzondere, interessante en grappige verhalen terug.


Vorige: Catalogus Volgende: Mijn voorouders